Bærekraftige matystem i Trøndelag

Foto Unsplash

Trøndelag har et stort potensial i økt matproduksjon, og i økt bærekraft i hele matsystemet. Nå som vi har tittelen europeisk matregion i 2022 jobber vi med å utløse dette potensialet gjennom å koble ulike næringsaktører og kunnskapsmiljøene i regionen. Her finner du mer informasjon om hvordan vi jobber med dette.

Vi har startet et forprosjekt som ledes av NIBIO, NTNU, Ruralis og SINTEF. Her er alle mataktørene i Trøndelag invitert inn i samspillet for å skape, lære og utvikle kunnskap om vårt regionale matsystem. Økt verdiskaping regionalt er en del av dette. Vi skal også jobbe med historiefortelling og vise gode eksempler på bærekraft og samspill mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene i Trøndelag.

Hva er et bærekraftig matsystem?

Et matsystem beskriver en helhet av mennesker, institusjoner, aktiviteter prosesser og infrastruktur som involverer produksjon og konsum av mat til en befolkning. Det betyr alle de delene som har innvirkning på mat fra fjord og jord til forbrukerens bord, også de delene som ikke spises, men resirkuleres, gjenvinnes eller kastes.

Et bærekraftig matsystem skal sørge for tilgang til mat og god ernæring for alle og sikre det økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlaget nå og for fremtidige generasjoner. Mange kriterier skal oppfylles. Eksempelvis skal et bærekraftig matsystem ha en nøytral eller positiv innvirkning på klimaet og det skal ikke overbelaste naturressurser som jord, vann og energi. Det skal skåne naturmangfoldet og sikre nok og trygg mat i dag og i fremtiden. I tillegg skal et bærekraftig matsystem sikre velfungerende samfunn og et økonomisk grunnlag for matproduksjon i alle ledd. I veien mot mer bærekraftig matsystem må spesielt naturressursene utnyttes bedre og matsvinnet må ned.

Forprosjekt med innovasjon som verktøy

Vi har startet et prosjekt for å utvikle regionale bærekraftige matsystem. NIBIO, NTNU, Ruralis og SINTEF har sammen fått innvilget et forprosjekt for å legge til rette for Trøndelag som en arena hvor vi skaper, lærer og viser hvordan vi utvikler bærekraftige matsystem i samspill mellom mat- og kunnskapsmiljø.

Forprosjektet startet med en workshop 24. januar 2022, hvor hele 70 aktører fra ulike deler av matsystemet var med.

For første gang ble alle deler av matsystemet invitert inn i den felles oppgaven om å utvikle Trøndelag som en bærekraftig matregion. Det var litt av et lag som stilte, bedrifter, organisasjoner og myndigheter tilknyttet jordbruk, reindrift, akvakultur, fiskeri, foredling, omsetning/logistikk, restaurant, reiseliv, utdanning, ny teknologi, digitalisering og forskning. Det er også første gang de fire kunnskapsmiljøene, NIBIO, NTNU, Ruralis og SINTEF samarbeider i et prosjekt, så her er det mye kompetanse som vil gjøres enda mer tilgjengelig for vår europeiske matregion.

En viktig del av prosjektet er å etablere en felles forståelse for begrepet bærekraft i et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv og å definere hvem som er aktørene i matsystemet vårt. Deltakerne i workshopen fikk også individuelle oppgaver om å definere «viktige bærekrafttema for deg som mataktør» og ordskyen viste at her var det spesielt stor motivasjon for å utnytte ressursene våre bedre og redusere matsvinn.

Ordsky
Hva er relevante og viktige bærekraftstema for deg som mataktør?

Nå har vi satt ned et innovasjonsteam som skal jobbe systematisk med målene i prosjektet og finne egnede samarbeidsformer som kan styrke matregionen vår. Innovasjonsteamet skal teste ut ny arbeidsmetodikk som skal hjelpe oss å samspille i prosjektet og lede oss til vellykkede tiltak som løfter Trøndelag også som bærekraftig matregion. Mange mataktører vil kobles på også videre i prosjektet slik at vi får med de ulike perspektivene i før vi konkluderer. Det er stort engasjement for prosjektet både i prosjektgruppen, innovasjonsteamet og blant deltakerne i første workshop.

Innovasjonsteam og metodikk

Designdrevet innovasjonsmetodikk ble brukt i forprosjektet der vi jobbet i følgende faser:

 • Identifisere – skaffe oversikt over aktører i det Trønderske matsystemet og involvere en bredde av disse for å gi innspill til arbeidet.
 • Innsikt – Her gjennomførte innovasjonsteamet 80 intervjuer med innspill og betraktninger om hvilke mulighetsområder prosjektet kunne arbeide med.
 • Ideer – Basert på intervjuene i innsiktsfasen ble 30 tema og 15 mulighetsområder avdekket. 4 prioriterte mulighetsområder ble videre vurdert og det kom ut 42 ideer til mulige innretninger til videre arbeid basert på dette.
 • Iverksette – prosjektet er nå i en fase (november 22) der en skal se på hva en ønsker å gå videre med i eventuell hovedprosjektfase.

De fire viktigste mulighetsområdene som kom ut av forprosjektet for å øke volum i bærekraftige matsystemer er:

 1. Matsvinn – Hvordan kan vi mobilisere alt engasjement rundt matsvinn slik at Trøndelag blir et forbilde og utnytter ressursene 100 %?
 2. Sirkulær økonomi – Hvordan kan mataktørene samarbeide om å løfte Trøndelags som en matregion som utnytter ressursene til minste molekyl og dermed sikrer fremtidens ressursgrunnlag (og blir et europeisk utstillingsvindu)?
 3. Framtidens mat – Hvordan kan vi forberede oss og våre mataktører på å møte de kommende endringer som skjer?
 4. Kunnskapsgap – Hvordan kan vi kartlegge kunnskapsbehovet til mataktørene? Og hvordan kan vi matche kunnskapsmiljøene og mataktørene for å fylle kunnskapsgapet?

Følgende aktører har bidratt aktivt i Innovasjonsteamet:

 • Oi Trøndersk mat og drikke
 • Galavålden Gård
 • Geitmyra matkultursenter
 • Norsk Kylling
 • NTNU Food Forum
 • NIBIO
 • ERG Trondheimsregionen
 • ERG Fosenregionen
 • Matsentralen
 • ERG hovedprosjekt
Logoer
Partnere og støttespillere i arbeidet med trønderske bærekraftige matsystem.

Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig matproduksjon skal sikre tilgang til mat og næringsstoffer for alle på en måte som sikrer et økonomisk, sosialt og miljømessig grunnlag, og som ikke går på akkord med behovene til fremtidige generasjoner.

Les noen historier om bærekraftig matproduksjon i Trøndelag her.