Forskere fra NTNU er med når Europas matpolitikk formes

Studenter rundt et langbord snakker med beslutningstakere i EU via storskjerm.

Etableringen av NTNU Food Forum var en konsekvens av at NTNU valgte å bli medlem av European Food Forum for å delta aktivt i utviklingen av fremtidig matpolitikk.

Da NTNUs representant fikk visepresident-hatten i det europeiske forumet var det bare å starte jobben med å få mest mulig ut av posisjonen og representere hele bredden av NTNU-kompetansen på matområdet. Det ble starten på samlingen av matkompetansen ved Norges største universitet. Hva betyr det egentlig for Trøndelag og Norge? Vi spurte vice president, Eva Falch.

Bilde av vice president Eva Falch og Edith Feskens fra Wageningen universitet.
Vice president Eva Falch og Edith Feskens fra Wageningen universitet. Sammen ledet de en europeisk industriworkshop om forskning innen mat og helse.

Hva er European Food Forum?

Europeisk Food Forum ble etablert i slutten av 2019 av en gruppe medlemmer fra EU-parlamentet som ønsket å få opp kunnskapsgrunnlaget for fremtidig bærekraftige matsystemer. Det arrangeres samtaler hvor ulike perspektiver skal belyses og som skal «drive politikk-debatten for bærekraftige matsystem». For at matpolitikken skal bidra til bærekraftig mat er det viktig å ha et godt kunnskapsbasert grunnlag. 

Forumet arrangerer blant annet ulike debatter under paraplyen” Farm to Fork” hvor det inviteres inn ulike aktører som belyser temaer fra ulike sider. I 2020 arrangerte vi 10 slike arrangementer, og i år blir det omtrent samme antall dagsaktuelle relevante temaer hvor stort sett alle er innenfor områder som vil påvirke matsektoren vår i Norge. 

Hvordan ble NTNU med?

NTNU har et eget kontor i Brussel. Da det ble kjent at European Food Forum skulle etableres foreslo vår leder av Brusselkontoret at NTNU kunne bli medlem. NTNU hadde da allerede et flerårig etablert samarbeid om matpolitikk hvor masterstudenter møter EU-aktører gjennom digitale klasserom og får gjennom det innblikk i dagsaktuelle tema som vil påvirke norsk matsektor. Etableringen av et slikt europeisk forum passet derfor perfekt for å utvikle samarbeidet videre og få en tydelig stemme i utviklingen av Europas matpolitikken.  

Hvem er med der?

I tillegg til de nesten 30 medlemmene fra EU-parlamentet møtes ulike interesseorganisasjoner, foreninger, næringsliv, store og små matprodusenter, matkjeder, forskningsinstitutt, universiteter og andre offentlige institusjoner. Det er eksempelvis representanter for forbrukere, primærprodusenter, ingrediensindustri, handel og utdanning.

Hva har dere oppnådd ved å være med der? Hvilke endringer har dere fått til?

Vi har økt nettverket vårt, lært om matpolitikk og hvordan vi kan påvirke og bidra med innspill til et godt kunnskapsgrunnlag når fremtidens mat og matpolitikk skal utvikles. Vi har også bidratt til at Norge, Trøndelag og NTNU er en mer interessant partner i ulike samarbeid. Når vi er så aktive i forumet som vi er betyr det også at vi vet hva dialogen går i og hva som vil komme av endringer vi vil måtte forholde oss til. For det er slik at det aller meste av regelverk som matsektoren må forholde seg til utarbeides av EU.

Vi har valgt å også vise frem områder hvor vi er spesielt gode i Norge, som vår lave antibiotikabruk, koblinger mellom studenter og matsektoren og hvordan vi jobber med matsvinn. Vi erfarer at de eksemplene vi trekker frem også benyttes i strategiske diskusjoner og dokumenter. Våre innspill bidrar videre til å forme forskningsstrategiene og utlysningene og spesielt våre innspill på å inkludere blå mat (sjømat) i utlysninger har fått gjennomslag.      

Veien til beslutninger i EU har blitt kortere og vi blir mer og mer kompetente til å bruke den flerfaglige stemmen vår i de globale diskusjoner på området.  

Kunnskapsdeling mellom studenter og ulike næringsaktører hvor studentene bidro med kompetanse fra politikkdebattene i EU. Foto: Eva Falch.

Hvordan gagner dette samarbeidet Trøndelag?

Det at Norges største universitet har valgt å gå for en så stor strategisk satsning mot bærekraftig mat har allerede ringvirkninger for Trøndelag. Gjennom NTNU Food Forum har man en dør inn til NTNU med sine 7400 ansatte og 42 000 studenter. NTNU deltar med flere fagpersoner i regionale aktiviteter som Trøndersk matfestival, arrangement i regi av Grønn Forskning og studentinvolvering i Trøndelag. Når flere av NTNUs fagpersoner har kjennskap til matsektorens utfordringer, og i tillegg kjenner til NTNUs samlede kompetanse, fører det til flere kvalifiserte ambassadører for mer bærekraftig mat. NTNU er en av de største eierne av Oi Trøndersk mat og drikke som blant annet årlig arrangerer Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen, hvor jeg har styreverv. NTNU har blant annet fruktbare samarbeid med en rekke matprodusenter i Trøndelag, SINTEF, klyngen NCE Aquatech cluster, Fylkeskommunen, Trondheim kommune og flere andre kommuner. Som en del av arbeidet med Trondheim og Trøndelag som europeisk matregion i 2022 jobber trøndelags forskere tettere sammen på matområdet.NIBIO, RURALIS, SINTEF og NTNU jobber nå sammen om et prosjekt innenfor bærekraftige matsystemer. Jeg tror det er mye å hente på å samarbeide, og jeg er ikke i tvil om at vi alle må jobbe på nye og innovative måter for å løse de utfordringene som står i kø her.   

Skrevet av Henriette Louise Krogness

Du vil kanskje også like